• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

     Rīgas Anniņmuižas vidusskolas  direktorei Tatjanai Pullei

     no  _________________________________________

                  (iesniedzēja vārds, uzvārds)

                                                                                                                           I E S N I E G U M S

 

            Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu ___________________________________10.  klasē un piekrītu mana dēla/meitas iesniegumā norādītajai mācību kursu izvēlei.

                                                                                                 vārds, uzvārds

 

       Par dēlu/meitu sniedzu šādas ziņas:

 

       Personas kods ______________________                                                                               Tālrunis________________________ (e-žurnālam)

       Bērna deklarētā dzīvesvieta___________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                  adrese, pasta indekss

       Faktiskā dzīvesvieta _________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                  adrese, pasta indekss

     Par bērna vecākiem sniedzu šādas ziņas:

                           Mātes vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts ________________________________________________________________________

                                                                                            __________________________________________________________________________

                          Tēva vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts __________________________________________________________________________

                                                                                             ___________________________________________________________________________

                          Aizbildņa vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts_______________________________________________________________________

                                                                                              _________________________________________________________________________

       Piesakot bērnu izglītības iestādē, esmu iepazinies ar:

  • Rīgas Anniņmuižas vidusskolas izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Vispārējās vidējās izglītības programmās.
  • Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, Nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumiem.
  • Licencētajām izglītības programmām, izglītības programmu akreditācijas lapām (skatīt skolas mājas lapā: www.anninmuizas-vsk.lv).

       Apzinos, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas datu bāzē (VIIS) un e-žurnālā

      E-KLASE.

       Atļauju Rīgas Anniņmuižas vidusskolai izmantot fotogrāfijas un videomateriālus, kuros redzams mans bērns, skolas publicitātes

mērķiem (skolas mājas lapā), neprasot kompensāciju par fotogrāfiju un video izmantošanu.                  

Piekrītu, ka fotogrāfijas un videomateriāli varētu tikt lietoti neierobežotu laiku jebkurā pasaules vietā caur televīziju, internetu,

jebkādu kontekstu, kas tiks pielietots esošajos/topošajos sadarbības medijos, ar noteikumu, ka tiks respektēts un cienīts

mana bērna gods, kā arī video un foto materiāli  netiks izmantoti komerciālam nolūkam.    

         

         JĀ    NĒ   (vajadzīgo pasvītrot)

         

            202____. g. „______” ____________                                                                                                                                 _______________________             

                                                                                                                                                                                               (Paraksts)