• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

20200829 164851 0000

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Anniņmuižas vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.
 1. Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.
 1. Skola nosaka sekojošu kārtību, kādā izglītojamo likumiskie pārstāvji (turpmāk – Vecāki) un citas Skolai nepiederošās personas uzturas Skolā:

 

 • Vecāki un citas Skolai nepiederošās personas var uzturēties skolas vestibilā norādītajā zonā tikai nepieciešamības gadījumā.
 • Jautājumus, saistītus ar izglītojama mācībām, uzvedību utt. Vecāki risina attālināti (e-klases pasts, tālrunis).
 • Klātienes konsultācijas Vecākiem iespējamas tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
 • Vecāku sapulces klātienē organizē tikai īpašos gadījumos, saskaņojot ar klases audzinātāju un atbildīgo direktora vietnieku.

 

 1. Izglītības procesa organizēšana

 

 1. Skolas izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Skolu, nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments), izdodot rīkojumu.
 2. Skola, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu “Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi”, izmanto izglītības procesa īstenošanai A modeli, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, nepieciešamības gadījumā organizējot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem.
 1. Skolā izglītības procesā īstenotais modelis var tikt mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.
 1. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējiem kārtības noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar MK noteikumiem un Noteikumiem.
 1. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.
 1. Skolā mācību stundas izglītojamajiem notiek klašu telpās, izņemot sporta, mūzikas, bioloģijas, fizikas un informātikas vai datorikas stundas, kuras notiek specializētajos kabinetos un sporta zālē. Šī kārtība var tikt mainīta atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.
 1. Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties tiek informēti izglītojamie un Vecāki, nosūtot informāciju elektroniskas skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana

 

 1. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā, Skolas direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu.
 1. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:
  • Skola – Departaments;
  • Skolas direktors – darbinieki;
  • Skola – izglītojamie;
  • Skola – Vecāki;
  • Vecāki / izglītojamie –  Skolas direktors.
 1. Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.

 

 1. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Skolā, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātām dienas grupām.
 1. Izglītojamo un darbinieku ēdināšana Skolā notiek pēc īpaša, Skolas direktora apstiprināta grafika.
 1. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.
   
 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.
 1. Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē www.anninmuizas-vsk.lv un izvietojami Skolas vestibilā redzamā vietā.
 1. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu tiek nosūtīta Skolas vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.
 1. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

Direktors

T. Pulle