• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Dizains un tehnoloģijas II

 

Ko skolēns mācīsies?

Padziļinās izpratni par konkrētas dizaina jomas produktu izstrādes procesu, gūs praktisku pieredzi dizaina procesa vadībā, materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, kā arī padziļinātas zināšanas par risinājumu pielāgošanu dažādām auditorijām. Pieredzēs savas idejas īstenošanu, sākot no idejas izstrādes un prezentēšanas, produkta uzlabošanas un dažādošanas līdz mārketinga plānam un nonākšanai pie lietotājiem.

Kā tas notiks?

Skolēni apgūs tematus, kas padziļinās un paplašinās pamatkursā Dizains un tehnoloģijas I apgūto pieredzi un iespējas, praktiski pieredzēs idejas koncepcijas izstrādi un stila grāmatas veidošanu (izmantojot grafikas dizainu un lietojumprogrammatūru), prototipēšanu, produkta vai risinājuma izgatavošanu, izpētīs mērķauditoriju un plānos mārketinga kampaņu. Katrā tematā skolēns turpinās

pētīt un attīstīt savu ideju, individuāli meklējot informāciju un risinājumus. Kursa noslēgumā skolēns patstāvīgi izstrādās savu projektu, veicot pilnu dizaina procesu.

Kam šis kurss noderēs?

Kursā gūtā pieredze īpaši noderēs skolēniem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar tehnoloģiju un dizaina jomu, radošajām industrijām, idejas attīstīšanu un produktu radīšanu. Atkarībā no apgūtā kursa ievirzes skolēns var izvēlēties turpināt apgūt dažādas nozares, kur nepieciešama dizaina domāšana un

pieredze, risinot dažādas problēmsituācijas, – ražošana, pilsētvides uzlabošana, sociālais dizains, uzņēmējdarbība, digitālās tehnoloģijas, mārketings u. c., kā arī uzsākt praktisko uzņēmējdarbību vai turpināt mācības ar dizainu vai uzņēmējdarbību saistītās studiju programmās.

Sociālās zinātnes II

Ko skolēns mācīsies?

Apgūs plašu politikas, tiesību un ekonomikas saturu – dziļāk pētīs un mācīsies izprast sabiedrības struktūru un attiecību pamatprincipus, valsts pārvaldes un likumdošanas mehānismus, demokrātijas pamatprincipus un cilvēktiesības, izmantojot plašākus avotus un datus. Analizēs tiesību un valsts

pārvaldes piemērus no Latvijas un citām pasaules valstīm; reālus Latvijas un pasaules aktuālos politiskos un ekonomiskos notikumus, kritiski vērtēs informācijas avotus un mediju ziņas. Mācīsies izprast mūsdienu ekonomikas principus un to, kā izvirzīt savus nākotnes mērķus uzņēmējdarbībā. Iegūs prasmes praktiski lietot dažādus informācijas avotus, analizēt datus. Veidos pilsoniski aktīvu pozīciju un būs gatavs praktiski līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē (aizstāvēt savas un citu tiesības, rīkot sabiedriski nozīmīgus pasākumus, izveidot un novadīt ekskursiju par vēsturiski nozīmīgām vietām, veidot uzņēmumu).

Kā tas notiks?

Skolotāja sagatavotas nodarbības, diskusijas, patstāvīga aktuālo

notikumu materiāla atlase un izvērtēšana. Kursa ietvaros piedaloties diskusijās,

skolēni mācīsies debatēšanas prasmes. Mācību procesa laikā skolēni, pildot

praktiskus uzdevumus, iemācīsies plānot un vadīt dažādus pasākumus (piemēram,

brīvprātīgo darbs, sabiedriska kampaņa, mācību uzņēmums utt.) Padziļinātais kurss

Sociālās zinātnes II no jomas pamatkursa atšķiras ar iespēju vairāk iedziļināties

Latvijas un pasaules aktuālajos politiskajās un ekonomiskajās problēmās un to

risinājumos.

Kam šis kurss noderēs?

Šis kurs noderēs tiem, kuri pastiprināti interesējas par

dažādām norisēm sabiedrībā un vēlas savu nākotni saistīt ar žurnālistiku,

jurisprudenci, politiku, diplomātiju, sabiedrisko procesu pētniecību, mārketingu,

sabiedrisku pasākumu rīkošanu, starpkultūru attiecībām, sociālo antropoloģiju.

Svešvaloda II (C1) (angļu / franču / vācu / krievu)

Ko skolēns mācīsies?

Turpinās paplašināt vārdu krājumu, iepazīsies un pētīs kultūras mantojumu, lasīs un analizēs garus, sarežģītus tekstus no dažādiem avotiem, iepazīs dialektus, valodas lietojuma vēsturiskos aspektus un zemtekstus, apgūs valodu saziņai starptautiskā akadēmiskā vidē, mācīsies rakstīt esejas, izstrādāt pētniecības projektu vai prezentāciju; veidos labi strukturētus, detalizētus tekstus par sarežģītiem jautājumiem, piedalīsies diskusijās, debatēs, uzstāsies ar prezentāciju.

Kā tas notiks?

Skolēni lasīs un rakstīs dažādus tekstus, lasīs nevis mācību grāmatu, bet gan oriģinālliteratūras darbu (piemēram, stāstu, romānu, lugu), salīdzinās lasīto oriģinālliteratūras darbu ar ekranizāciju; tulkos teksta fragmentus un salīdzinās savu tulkojumu ar jau publicētu tulkojumu, organizēs konferenci, gatavos

prezentācijas un prezentēs tās, analizēs savu un klasesbiedru paveikto, piedalīsies diskusijās. Skolēni arī veidos vizuālo materiālu, integrējot daudzveidīgus teksta formātus (grafikus, attēlus, ilustrācijas u. c.).

Kam šis kurss noderēs?

Šis kurss noderēs tiem, kuri vēlas turpmāk izmantot apgūtās svešvalodas prasmes augstākās izglītības iestādē, lasīt un veidot sarežģītus specializētus tekstus svešvalodā konkrētā nozarē, profesijā (piemēram, filoloģijā, jurisprudencē, kādā IKT nozarē). Pēc kursa apgūšanas valodas prasmes pietuvojas izglītota dzimtās valodas runātāja un rakstītāja līmenim.