• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

FIZIKAS-MATEMĀTIKAS GROZS

Matemātika II

 

Ko skolēns mācīsies?

Mācīsies zinātniskā valodā skaidrot svarīgākos matemātikas jēdzienus un idejas, raksturojot kopsakarības un izņēmumus, veidos izpratni par matemātiku kā aksiomātisku sistēmu. Matemātikas prasmes lietos lietošu kompleksu vai starpdisciplināru uzdevumu (problēmu) risināšanai.

Kā tas notiks?

Atšķirīgais no citiem matemātikas kursiem ir tas, ka saturā iekļauti matemātiskās analīzes elementi: atvasinājums, integrālis un to lietojums situāciju matemātiskai modelēšanai. Skolēni patstāvīgi formulēs pieņēmumus un pierādīs to patiesumu, t. sk. lietojot matemātiskās indukcijas principu.

Kam šis kurss noderēs?

Skolēniem, kuri vēlas iegūt padziļinātu izpratni par matemātiku kā sistematizētu zināšanu kopumu, kas kvantitatīvi apraksta apkārtējo pasauli un veido ieradumu spiešanas un matemātikas lietojumu izvērtēt arī kritiski, sekmīgi sākt studijas matemātikā vai ar to cieši saistītā jomā (fizika, optometrija, IT, inženierzinātnes u. c.).

Fizika II

 

Ko skolēns mācīsies?

Veicot pētījumus un risinot praktiskus vai teorētiskus uzdevumus kursa ietvaros, mācīsies par objektu mehānisko kustību dažādās vidēs makro- un mikropasaulē, pētīs siltuma procesu norisi dabā un tehnikā, mācīsies izvērtēt elektroenerģijas izmantošanu, prognozēt gaismas viļņu un to īpašību

izmantošanas iespējas novērošanā, mērīšanā un komunikācijā, kā arī spriest par Visumu un tā evolūciju.

Kā tas notiks?

Skolēni

  • • izskatīs dažādus fizikas likumus, to vēsturi un izmantošanu mūsdienās;
  • • skaitliski raksturos dažādu ķermeņu kustību dažādās vidēs uz Zemes un astronomisku objektu kustību;
  • • pamatos ar fizikas likumiem dažādus procesus organismos (piemēram, asinsrite), dabā (piemēram, apūdeņošana) un tehniskajos risinājumos (piemēram, pulverizatora darbība);
  • • analizēs siltuma pārneses procesus un iespējas, kā efektīvāk siltumu iegūt, izmantot un pārveidot citos enerģijas veidos;
  • • spriedīs par elektroenerģijas izmantošanu kā mūsu tehnoloģiskās civilizācijas pamatu;
  • • veicot kompleksu pētījumu, novērtēs tehniskā risinājuma (piemēram, Saules bateriju) ekonomisko ieguvumu un ekoloģisko ietekmi.

Padziļinātais kurss Fizika II no pamatkursa atšķiras ar to, ka skolēns ar paša iniciatīvu meklē un lieto informāciju, patstāvīgi veicot pētniecību problēmu risināšanai daudzveidīgos kontekstos. Demonstrē padziļinātu izpratni fizikas kursa mācību saturā, starpdisciplinaritāti un dažādu valodu lietojumu, izmantojot pieredzi, rada produktu, piemēram, tehniskā risinājuma izvērtējumu.

Kam noderēs šis kurss?

Skolēniem, kuriem patīk gan padziļināt un paplašināt teorētiskās zināšanas par fundamentāliem procesiem dabā, gan pilnveidot praktiskas iemaņas fizikā, interesē mehāniskās svārstības un viļņi, dažādu enerģiju pārnese, fizikālo procesu modelēšana, elektrostatika un elektriskā strāva,

elektromagnētiskā starojuma un gaismas viļņu izpēte, aizrauj kvantu mehānika un Lielā sprādziena teorija, rūp jautājums “Vai ir iespējams uzbūvēt dzinēju ar 100% efektivitāti?”. Gūtās zināšanas un prasmes palīdzēs arī turpmāk studēt fiziku, astronomiju, inženierzinātnes, enerģētiku, būvniecību, pedagoģiju u. c.

Svešvaloda II (C1) (angļu / franču / vācu / krievu)

Ko skolēns mācīsies?

Turpinās paplašināt vārdu krājumu, iepazīsies un pētīs kultūras mantojumu, lasīs un analizēs garus, sarežģītus tekstus no dažādiem avotiem, iepazīs dialektus, valodas lietojuma vēsturiskos aspektus un zemtekstus, apgūs valodu saziņai starptautiskā akadēmiskā vidē, mācīsies rakstīt esejas, izstrādāt pētniecības projektu vai prezentāciju; veidos labi strukturētus, detalizētus tekstus par sarežģītiem jautājumiem, piedalīsies diskusijās, debatēs, uzstāsies ar prezentāciju.

Kā tas notiks?

Skolēni lasīs un rakstīs dažādus tekstus, lasīs nevis mācību grāmatu, bet gan oriģinālliteratūras darbu (piemēram, stāstu, romānu, lugu), salīdzinās lasīto oriģinālliteratūras darbu ar ekranizāciju; tulkos teksta fragmentus un salīdzinās savu tulkojumu ar jau publicētu tulkojumu, organizēs konferenci, gatavos

prezentācijas un prezentēs tās, analizēs savu un klasesbiedru paveikto, piedalīsies diskusijās. Skolēni arī veidos vizuālo materiālu, integrējot daudzveidīgus teksta formātus (grafikus, attēlus, ilustrācijas u. c.).

Kam šis kurss noderēs?

Šis kurss noderēs tiem, kuri vēlas turpmāk izmantot apgūtās svešvalodas prasmes augstākās izglītības iestādē, lasīt un veidot sarežģītus specializētus tekstus svešvalodā konkrētā nozarē, profesijā (piemēram, filoloģijā, jurisprudencē, kādā IKT nozarē). Pēc kursa apgūšanas valodas prasmes pietuvojas izglītota dzimtās valodas runātāja un rakstītāja līmenim.