• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

Attālināta mācību procesa norise Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

Attalinata mac 2 

 

 

Skolēnu dienasgrāmatas, skolēnu apliecības, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Skola piedalās projektā "PuMPuRS". Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu

 

Rīgas Anniņmuižas vidusskola atrodas Imantā, Kleistu ielā 14, LV – 1067.

Rīgas Anniņmuizas vidusskola garantē zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši LR IZM prasībām. Skolēni apgūst valsts valodu, krievu un angļu valodu, matemātiku, komerczinības, kultūras vēsturi, biznesa pamatus, dabaszinības, informātiku u.c. priekšmetus.

Skolā ir mūsdienīgs aprīkojums – 3 datorklases, 4 DZM kabineti ar interaktīvajām tāfelēm, 2 sporta zāles, videozāle, projektori, bagāta bibliotēka, videotēka un fonotēka.

Skolā darbojas kvalificēta skolas atbalsta personāla komisija (SAPK).

Ir iespējas apmeklēt pagarinātās dienas grupas, brīvajā laikā nodarboties dažādos pulciņos, fakultatīvos, sporta sekcijās un studijās. 13 gadus darbojas teātra studija „Rampa”, vairāk nekā 18 gadu mūs priecē krievu folkloras ansamblis „Vesņanka”. Skolēni izkopj savu talant starptautiskajā sporta deju klubā „Elfs”, literārajā klubā „Dzejas pasaulē”, skolēnu zinātniskajā biedrībā, angļu valodas klubā. Sākumskolā darbojas klubs „Intelekts”.

Savu pedagoģisko meistarību skolotāji izkopj radošajās grupās, pedagoģiskajās meistardarbnīcās, apkopo savos problēmdarbos un metodiskajos darbos. Skolotāji aktīvi piedalās RIIMC metodisko izstrādņu skatēs. Savā darbā skolotāji izmanto jaunākās pedagoģiskās tehnoloģijas: kritiskās domāšanas meistardarbnīcu, stundu – izrādi, stundu – koncertu, projektu skolu,  u. c.

Mūsu skolotāji ir Latvijas konkursu „Gada skolotājs”, „Mans skolotājs”, „Sakarīgākais skolotājs" uzvarētāji.

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas bibliotēka strādā no 1975. gada. Šobrīd bibliotēkā ir 801 lasītājs. Viņu rīcībā ir apmēram 30 000 grāmatu, 5000 brošūru, 23 000 mācību grāmatu un 1377 enciklopēdiju un vārdnīcu.