• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Skolas darbības stiprās puses:

- Tradicionāli labi sasniegumi bijuši skolēniem dažādos konkursos un olimpiādēs:

  • starptautiskajās atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs,
  • atklātajās  zinātņu olimpiādēs,
  • matemātikas, dzimtās valodas, svešvalodas olimpiādēs,
  • Eiropas slāvu kultūras centra „Lira” muzikālajā konkursā


- Ir labi organizēts darbs, lai skolotāji apgūtu individuāli orientētas skolēnu mācīšanas pamatus.

- Grupa skolotāju  mācījās Šalvas Amonašvili humānās pedagoģijas autora seminārā, kā arī piedalījās Starptautiskajos Humānās Pedagoģijas lasījumos, kas notika Maskavā. Vairāki skolotāji ir sākuši strādāt, izmantojot humānās pedagoģijas principus.

- Skolotāji un vecāki sekmīgi sadarbojas semināros:

  • „Apdāvināto bērnu atklāšanas formas un problēmas. Darba īpatnības, strādājot ar viņiem”;
  • „Humānā pedagoģija darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās”;
  • „Sensomotoriskā korekcija kā intensīva ķermeņa prakse, kas dod noturīgas un kvalitatīvas uzmanības, atmiņas, domāšanas un runas izmaiņas”.

- Vecāku grupas mācā semināros, kurus vadīja atbalsta personāla komisijas locekļi, pēc skolā izstrādātas speciālās tematikas, kā arī saņēma mazu rokasgrāmatu ar ieteikumiem, kā izturēties pret bērniem vienā vai otrā situācijā.

- Skola un ģimene sazinās ar ierakstu un atzīmju palīdzību skolēnu dienasgrāmatās,  personiskās sarunās, katru mēnesi klases audzinātāji paziņo vecākiem par skolēna sekmēm un stundu kavējumiem, ielīmējot dienasgrāmatās informatīvas zīmītes, kā arī vecākiem tiek veltītas konsultāciju dienas, kurās vecāki var apmeklēt stundas un parunāt ar skolotājiem.

- Sadarbojoties ar vecākiem, skolas domi un pedagogiem, tika izstrādātas skolas un ģimenes vienotās prasības skolēna mācību procesam.

- Ir samazinājušas negatīvā savstarpējas attiecības skolēnu kolektīvā. Daļēji ir uzlabojusies uzvedības kultūra.

- Pedagogu kolektīvs un skolas sociālais dienests īpašu uzmanību velta skolēnu stundu apmeklējumam un to kavējumu kontrolei.