• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Galvenā skolas vērtība – cilvēks: skolēns, skolotājs, vecāki. Skolā izglītības procesā galvenā ir cilvēka iekšējā pasaule, atbilstoši humānās orientācijas  „Cilvēks – visu lietu mērs” prasībām.

Skolas devīze: „Jaunrade. Fantāzija. Mīlestība.”

Skolas ideja: „Tikai ar brīvības palīdzību var sagatavot brīvībai, tikai ar sadarbības palīdzību var sagatavot sociālai harmonijai un sadarbībai, tikai ar demokrātijas palīdzību var sagatavot demokrātijai” (S.Frene)

Skola ir orientēta uz daudzveidīgās Latvijas kultūras saglabāšanu un bagātināšanu, apgūstot  un attīstot latviešu un krievu tautas kultūrmantojumu.

Skolas pamatprincipi ir cilvēcīgums un demokrātiskums (katra skolas kolektīva locekļa iniciatīva un personīga atbildība par skolas labo vārdu, personīgo un sabiedrisko interešu saskaņošana skolas autoritātes paaugstināšanai).

Skolas misija

  • labu apstākļu nodrošināšana skolēniem un skolotājiem, lai iegūtu augstus izglītības rezultātus, balstoties uz katra bērna individuālām spējām,
  • atklātība un sadarbība,
  • pedagoģiskā procesa tikumība,
  • jauno pedagoģisko tehnoloģiju efektīva izmantošana,
  • drošības garantija (uzmanība pret skolēnu, katram skolēnam psiholoģiskā, pedagoģiskā, sociālā, medicīnskā palīdzība),
  • skolēnu radošo spēju izpētīšana un attīstīšana (Skolēnu zinātniskās pētniecības darbs, bērnu jaunrades almanaha „Laimes nojauta” izdošana, savas enciklopēdijas veidošana),
  • darbība balstīta uz demokrātiskiem principiem,
  • mūsdienu informāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā un ārpusklases darbības organizācijā

Skolas vīzija

Rīgas Anniņmuižas vidusskola – valsts vispārizglītojošā mācību iestāde, kas garantē zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas prasību apjomā, kas audzina tikumīgu pilsoni, kurš spēj sekmīgi orientēties dzīves reālijās. Atmosfērā, kur humāni izturas pret bērniem, strādā augstas kvalifikācijas speciālisti, kuri radoši pielieto mācību-audzināšanas procesā mūsdienīgas tehnoloģijas. Izglītības procesam piemīt audzinošs raksturs. Skola sadarbojas ar visām Latvijas augstskolām. Skolas absolventi viegli integrējas pilsoniskās sabiedrības dzīvē, saprot savas neatņemamās tiesības un ciena citu cilvēku tiesības, saglabā savas tautas nacionālās vērtības.