• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas

atbalsta personāla sadarbības komanda

2020./2021.m.g.

Sociālais pedagogs

Nataļja Ņikiforova (1.-7.kl.)

T. 26005405

Kab. 422

Sociālais pedagogs

Svetlana Redina (8.-12.kl.)

T. 29523454

Kab. 217

Psihologs

Irina Moisejeva (3.-4.kl.; 5.-6.kl.; 11.-12.kl.)

T. 29684939

Kab. 401

Psihologs

Ilona Kudrjavceva (1. -2.kl.; 7.-8.kl.; 9.-10.kl.)

T. 27071915

Kab. 401

Logopēds

Aelita Rožukaite-Ivanova

T. 29404275

Kab. 103

Logopēds

Inna Mickeviča

T. 29160317

Kab. 409

Vecāka medmāsa 

Jeļena Moļavko

T.67416665

Kab. 234

Humānas pedagoģijas centra vadītāja

Irmīne Pogrebņaka

T. 67704271

Kab. 221

 

 

PAR IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA DARBU ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

1. Psihologs turpina sadarboties ar visām mērķa grupām: izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi, citas personas (turpmāk – klienti). Psihologa profesionālā darbība norisinās attālināti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

2. Psihologs nosaka (izvēlas) klientus / klientu grupas, kurām prioritāri velta uzmanību īstermiņā (atkarībā no izglītības iestādes specifikas), īpaši:

 • Izglītojamie, kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi mācību un audzināšanas procesā:
 • atbalstu īsteno atbilstoši izglītojamā individuālajam plānam vai sadarbībā ar pedagogu / klases audzinātāju, to precizējot;
 • sazinās (e-klasē, cita platformā, pēc izglītojamā vecāku ieskatiem un iespējām tiešsaistē) ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu, ja nepieciešams, papildinformāciju atbalsta pasākumu īstenošanā;
 • ja psihologs pēdējā laikā ir tieši sadarbojies ar izglītojamo, iesakām turpināt darbu, sazinoties ar izglītojamo, ja nepieciešams turpinot uzsākto sadarbību (e-pasts; cita platforma, pēc iespējām tiešsaiste);
 • Izglītojamie ar emocionāla rakstura grūtībām, kuri vērsušies pie psihologa pēdējā laikā:
 • sazinās (e-pasts; cita platforma, pēc izglītojamā vecāku ieskatiem un iespējām tiešsaistē) ar izglītojamā vecākiem, noskaidrojot, vai bērnam nepieciešams psihologa atbalsts / konsultācijas; nepieciešamības gadījumā tās nodrošinot tiešsaistē vai izmantojot citas iespējas;
 • ja izglītojamajam ir vismaz 14 gadi un viņš pēdējā laikā ir vērsies pie psihologa, sazinās ar izglītojamo (e-pasts; cita platforma, pēc iespējām tiešsaistē), noskaidrojot, vai ir nepieciešams psihologa atbalsts / konsultācijas; nepieciešamības gadījumā tās nodrošinot tiešsaistē vai izmantojot citas iespējas.

3.Sadarbība ar pedagogiem:

 • iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju par mācībām attālināti  un izglītības iestādes norādījumiem;
 • sniegt izglītības iestādes pedagogiem un citiem atbalsta personāla speciālistiem informāciju par pieejamību (e-pasts; tiešsaiste; telefoniski) psiholoģiskā atbalsta saņemšanai;
 • nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar izglītības iestādes vadību ir ieteicams organizēt videokonferences nelielām pedagogu grupām konkrētu gadījumu risināšanai (piemēram, atbalsta pasākumu īstenošana izglītojamajam, izglītojama motivēšana mācībām, stresa pārvarēšana u.c.).

4. Citas aktivitātes:

 • turpinot kārtot psihologa dokumentus, sadarbības pārskatos norāda, ka darbība notiek attālināti;
 • ieteicams pārdomāt un apkopot informāciju par stresa, trauksmes, nomāktības sajūtu mazināšanas paņēmieniem dažāda vecuma bērniem, lai materiāls ir viegli pieejams izglītības iestādē konkrētas situācijas risināšanā / klienta informēšanā;
 • sekot Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldības un izglītības iestādes vadības norādījumiem un informācijai.

Sagatavoja: Latvijas Skolu psihologu asociācija sadarbībā ar Psihologu sertifikācijas padomes pārstāvjiem
Avots: (https://ikvd.gov.lv/psihologiem/)

 

 Atbalsta personāla komandas darba mērķi un uzdevumi

Komandas darba mērķi:

1.     veikt mērķtiecīgu pedagoģiskā, sociālā un psiholoģiskā darba organizēšanu un koordinēšanu;

2.     sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām, uzvedības un sociālajām problēmām, un citām speciālajām vajadzībām  integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā;

3.     veicināt skolēnu vecāku (aizbildņu) līdzdalību un sadarbību izglītojamā ar mācīšanās, uzvedības un sociālajām  grūtībām  izglītības procesā.

Komandas darba uzdevumi:

1.     identificēt potenciālo mērķgrupu atbalsta sniegšanai;

2.     izpētīt iespējamos mācību grūtību cēloņus un uzvedības traucējumu rašanās cēloņus;

3.     noteikt pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzības veidu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un izveidot individuālo izglītības plānu;

4.     analizēt un apkopot skolas pieredzi izglītības procesa organizēšanā darbā izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām un iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes vadībai;

5.     sadarboties ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski medicīnisko komisiju un savā darbībā ievērot tās ieteikumus.

 

Atbalsta personāla speciālistu kompetences

Sociālais pedagogs:

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā.
 • Sociālais pedagogs uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt; sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus;
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.
Psihologs:
 • Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.
 • Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles.
 • Psihologs ievēro konfidencialitāti.
 • Skolas psihologs piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;
 • novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu;
 • individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;
 • strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.

Skolotājs logopēds:

 • Skolas logopēds strādā ar 1. – 4. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;
 • veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.
  Skolas medicīnas māsa:
 • kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;
 • seko sanitāri higiēnisko normu ievērošanai.

Speciālais pedagogs:

 • skolā strādā ar 1.-4. klases skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības (specifiski mācīšanās traucējumi, viegli kognitīvie vai citi attīstības traucējumi) un ar skolēniem, kuriem ir pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
 • veic 1.-4. klašu skolēnu ar mācīšanās grūtībām diagnostiku, novērtēšanu un analīzi;
 • sniedz pedagoģisku atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, izmantojot speciālas mācību metodes darbam ar skolēniem;
 • sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem un skolēnu vecākiem, lai palīdzētu skolēnam veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.