• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Mācību jomas

Rīgas Anniņmuižas vidusskola 2020.gadā veica metodiskā darba pārstrukturēšanu, kuras rezultātā tika izveidotas 7 metodiskā darba grupas, kurās ir apvienoti vienas vai vairāku jomu skolotāji.

Mācību jomu pieeja skolu metodiskajā darbā jau ir pieradījusi savu efektivitāti uz pilotskolu piemēra, tāpēc arī mūsu skola nomainīja skolotāju sadarbības struktūru.

Metodisko grupu shēma

 Šī modeļa galvenās priekšrocības ir, ka:

 • jaunā metodiskā darba struktūra paredz vairāk iekļaut sākumskolas skolotājus jomu sadarbībā;
 • noteiktu mērķu izpildei tiek veidotas starpjomu darba grupas, kas uzlabo pedagogu sadarbību un stundu kvalitāti skolēniem.

Katru metodisko grupu vada - jomu koordinators, kura pienākumi ir:

 1. Informācijas apmaiņa ar Pašvaldības jomu koordinatoriem, Iestādes administrāciju, pedagogiem par jomai aktuāliem jautājumiem;
 2. Iestādes pedagogu mācīšanās un metodisko vajadzību apzināšana, apkopošana;
 3. Iesaistīšanās pedagogu tālākizglītības un metodisko pasākumu plānošanā un īstenošanā sadarbībā ar Pašvaldības jomu koordinatoriem, Izglītības pārvaldi un metodiskajiem centriem.
 4. Atbilstošās jomas pedagogu sadarbības veicināšana Iestādē;
 5. Sadarbības veicināšana starp dažādu jomu pedagogiem.

Ar pilno metodisko grupu reglamentu var iepazīties šeit.

Jomu koordinatori kopā ar direktores vietniekiem izglītības jomā un skolas direktori piedalās skolas Metodiskajā padomē, kas sanāk vismaz 2x semestrī.

 

Vairāk par Rīgas Anniņmuižas vidusskolas Metodisko padomi var uzzināt šeit:

 

2020./2021. m.g. METODISKĀ DARBA PRIORITĀTE 

paaugstināt mācību stundas efektivitāti, īstenojot produktīvu mācību procesu, kurā skolēni aktīvi līdzdarbojas produktīvās mācību aktivitātēs.

Uzdevumi:

 • Īstenot mācību aktivitātes, kas attīsta dziļu domāšanu un māca skolēniem jaunās zināšanas/prasmes pārnest uz citām situācijām.
 • Īstenot skolotāju sadarbību, lai nodrošinātu jaunā satura ieviešanu 1., 4., 7. un 10.klasēs un starpdisciplināru pieeju mācību procesā.
 • Dalīties pieredzē un izvērtēt produktīvas mācīšanās pieejas īstenošanu.