• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Metodiskās padomes sastāvs

2018./2019.m.g.

                                 

Nr.

Skolotāja  vārds, uzvārds 

Amats

1.       

Tatjana Pulle

Skolas direktore

2.       

Aelita Rožukaite-Ivanova

Metodiskās padomes vadītāja, direktores vietniece

3.       

Valentīna Zaļeska

Direktores vietniece

4.       

Svetlana Lisova

Direktores vietniece

5.       

Irina Baikova

Direktores vietniece

6.       

Mihails Basmanovs

Direktores vietnieks

7.       

Zane Grūberte

Direktores vietniece

MK „Cilvēks  sabiedrība un māksla” vadītāja

8.       

Elvira  Žuravikina

Tehnoloģiju un zinātņu MK vadītāja

9.       

Svetlana Bubnova

Valodu  un literatūras MK vadītāja

10.   

Jeļena Ribačenko

Klases audzinātāju MK vadītāja

11.   

Irina Bluma

Sākumskolas MK vadītāja

12.   

Alla Bažanova

Izglītības metodiķe    

13.   

Irmīne Pogrebņaka

Humānas pedagoģijas centra vadītāja

Skolas attīstības prioritātes 2018./2019. mācību gadā:

 1. Joma „Mācīšana un mācīšanās”
  Prioritāte: Skolēnu lasītprasmes uzlabošana un lasītprieka veicināšana, kā pamats mācību priekšmetu apguvei
 2. Joma „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 
  Prioritāte: Dažādu līmeņa vadītāju nodarbinātības efektivitātes paaugstināšana

  Skolas metodiskā darba mērķis– nodrošināt atbalstu pedagogiem izglītības standartu īstenošanā un pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanā.                                                                                                                             
  Skolas metodiskā darba uzdevumi:
 3. Veicināt pedagogu un izglītojamo radošumu un ieviest dzīvē sabiedrības un skolēnu vajadzībām atbilstošas pedagoģiskās inovācijas mācību procesa organizācijā un optimālā mācību darba formu izvēlē.
 4. Atbalstīt padziļinātu skolēnu zināšanu apguvi mācību priekšmetos, sekmējot skolēnu zinātniski pētniecisko darbību un dalību mācību priekšmetu olimpiādēs.
 5. Organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu.
 6. Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu.
 7. Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu.
 8. Atbalstīt un veicināt mūsdienīgu, inovatīvu mācību līdzekļu, IKT tehnoloģiju izmantošanu pedagoģiskajā procesā.

Skolas metodiskā tēma 2018./2019.m.g.:

Skolēnu lasītprasmes uzlabošana un lasītprieka veicināšana, kā pamats mācību priekšmetu apguvei