• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

logo pr

plakats   

Projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā.

Kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām pedagogu latviešu valodas prasmju nostiprināšanai C1 līmenī un šo prasmju paaugstināšanai līdz C2 līmenim

(5.10 apakšdarbība Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē).

Koordinatore skolā - Aelita Rožukaite-Ivanova.

Projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija” Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

            No 2018.gada decembra Rīgas Anniņmuižas vidusskolā uzsākts īstenot projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija”. Projekta mērķis ir profesionāli pilnveidot skolas pedagogu kolektīva lasītprasmes mācīšanas un attīstīšanas metodisko pieredzi kā teorētiskā, tā praktiskā aspektā. Projektu finansiāli atbalsta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs.

            Rīgas Anniņmuižas vidusskolas prioritārā joma šinī mācību gadā ir skolēnu lasītprasmes uzlabošana un veicināšana kā pamats mācību priekšmeta apguvei, tāpēc projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija” sniedz ieguldījumu Rīgas Anniņmuižas pedagogu kolektīva tālākizglītībā un kvalifikācijas celšanā. Skolas pedagogi kursos iegūtās zināšanas izmantos praktiskā ikdienas darbā ar saviem skolēniem, uzlabojot un veicinot skolēnu iemaņas darbā ar tekstu, paaugstinot skolēnu izziņas līmeni, informācijas ieguves un jēgpilnas lasīšanas kvalitāti.

            Projekta ietvaros jau notikušas vairākas aktivitātes. Pagājušā gada 4.decembrī Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pedagogi pulcējās ievadseminārā, lai klausītos lektores, pedagoģijas maģistres Unas Auziņas sagatavoto ievadprezentāciju. U.Auziņa sniedza gan teorētiskus skaidrojumus par lasītprasmi, gan dalījās ar skolas pedagogiem savā ilggadējā darba pieredzē par lasītprasmes veicināšanu.

            Šogad projektā notikušas divas aktivitātes: 15.janvārī filoloģijas doktores, sociolingvistes Vinetas Poriņas vadītais seminārs par individuālo bilingvismu un 12.februārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra vadītājas Silvijas Tretjakovas vadītais seminārs par skolēnu lasītprieka veicināšanas iespējām un jaunākajiem izdevumiem bērnu literatūras nozarē, kā arī LNB doto ieguldījumu bērnu un jauniešu lasītprasmes attīstībā.

 

Informāciju apkopoja

Rīgas Anniņmuižas vsk. skolotāja Inga Zariņa

img1   IMG 20190306 WA0002
 IMG 20190306 WA0003  IMG 20190306 WA0009

logo projekts

Izglītība izaugsmei 2019

Skolotāju kompetenču pilnveidošanas skolas stratēģiskā mērķa sasniegšanai  Rīgas Anniņmuižas vidusskolas projekts “Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija”

Projekta mērķis: profesionāli pilnveidot skolas pedagogu kolektīva lasītprasmes mācīšanas un attīstīšanas metodisko pieredzi kā teorētiskā, tā praktiskā aspektā.

Projekta norises laiks: 2018.gada 4. decembris - 2019.gada 15. marts.

Dalībnieki: RD IKSD, RIIMC speciālisti; Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pedagogi.

Norīsies vieta: Rīgas Anniņmuižas vidusskola.

Dalībnieki kursu noslēgumā saņems sertifikātu par kvalifikācijas celšanu (12 akadēmiskās stundas).

Metodiskā atbalsta pasākumi projekta ietvaros