• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Izglītības programmas

31013021 Grozījumi vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā

31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

31014021 Grozījumi vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programmā

31014021 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma

21013121 Grozījumi pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā

21013121 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

21012121 Grozījumi pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā

21012121 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

21011121 Grozījumi pamatizglītības mazākumtautību programmā

21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma

Izglītības procesa normatīvie akti

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas domes reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas padomes reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas attīstības plāns

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas attīstības stratēģija

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas nolikums

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas grozījumi nolikumā 2019. m.g.

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi 

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019. m.g.Aktualizēts

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Rīgas Anniņmuižas vidusskolā vispārējās vidējās izglītības programmās

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas kārtība darbam ar talantīgiem izglītojamajiem

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas kārtība darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas kārtība neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas metodiskās katedras reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas metodiskās padomes reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas Humānas pedagoģijas centra reglaments

Administratīva procesa normatīvie akti

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas darba kārtības noteikumi

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas aizvietošanas kārtība

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas atbalsta personāla komisijas darba organizācijas un sadarbības reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas personāla atlases reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas arhīva nolikums

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas kārtība

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta vardarbība pret izglītojamo

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas sporta laukuma un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi

Grafiki un plānojumi 

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam DECEMBRIS

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks (1.-4. kl)

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks (5.-12. kl)

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas fakultatīvo nodarbību grafiks (1.-4.kl.)

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas fakultatīvo nodarbību grafiks (5.-9. kl)

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas interešu izglītības pulciņu nodarbības grafiks

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pagarinātās dienas grupu darba grafiks

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas sporta zāles noslogojuma grafiks

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas aktu zāles noslogojuma grafiks