• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas

vidusskolas atbalsta personāla sadarbības komanda

 Atbalsta personāla komandas darba mērķi un uzdevumi

Komandas darba mērķi:

1.     veikt mērķtiecīgu pedagoģiskā, sociālā un psiholoģiskā darba organizēšanu un koordinēšanu;

2.     sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām, uzvedības un sociālajām problēmām, un citām speciālajām vajadzībām  integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā;

3.     veicināt skolēnu vecāku (aizbildņu) līdzdalību un sadarbību izglītojamā ar mācīšanās, uzvedības un sociālajām  grūtībām  izglītības procesā.

Komandas darba uzdevumi:

1.     identificēt potenciālo mērķgrupu atbalsta sniegšanai;

2.     izpētīt iespējamos mācību grūtību cēloņus un uzvedības traucējumu rašanās cēloņus;

3.     noteikt pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzības veidu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un izveidot individuālo izglītības plānu;

4.     analizēt un apkopot skolas pieredzi izglītības procesa organizēšanā darbā izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām un iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes vadībai;

5.     sadarboties ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski medicīnisko komisiju un savā darbībā ievērot tās ieteikumus.

 

Atbalsta personāla speciālistu kompetences

Sociālais pedagogs:

 • Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
 •  izvērtē skolēna  ģimenes sociālos apstākļus un veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai;
 • viņa mācības un uzvedība un veicināt skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību. Vajadzības gadījumā psihologs sadarbojas ar sociālo pedagogu, mediķi, logopēdu, skolas vadību un citiem skolas darbiniekiem vai speciālistiem ārpus skolas.

Skolas psihologs — ir speciālists ar akadēmisko izglītību un izglītības psihologa profesionālo kvalifikāciju, kas palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā.

Skolas psihologs var piedāvāt skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākās metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas, kā arī palīdzēt izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība un veicināt skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību. Vajadzības gadījumā psihologs sadarbojas ar sociālo pedagogu, mediķi, logopēdu, skolas vadību un citiem skolas darbiniekiem vai speciālistiem ārpus skolas.

Skolotājs logopēds:

 • Skolas logopēds strādā ar 1. – 4. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;
 • veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.
  Skolas medicīnas māsa:
 • kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;
 • seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai.

Speciālais pedagogs:

 • skolā strādā ar 1.-4. klases skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības (specifiski mācīšanās traucējumi, viegli kognitīvie vai citi attīstības traucējumi) un ar skolēniem, kuriem ir pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
 • veic 1.-4. klašu skolēnu ar mācīšanās grūtībām diagnostiku, novērtēšanu un analīzi;
 • sniedz pedagoģisku atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, izmantojot speciālas mācību metodes darbam ar skolēniem;
 • sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem un skolēnu vecākiem, lai palīdzētu skolēnam veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.

Sociālais pedagogs

Nataļja Ņikiforova (1.-7.kl.)

T. 26005405

Kab. 422

Sociālais pedagogs

Svetlana Redina (8.-12.kl.)

T. 29523454

Kab. 217

Psihologs

Irina Moisejeva (1.-4.kl.)

T. 29684939

Kab. 401

Psihologs

Ilona Kudrjavceva (5.-12.kl.)

T. 27071915

Kab. 401

Logopēds

 

Aelita Rožukaite-Ivanova

(1.c; 3.a; 4.a; 4.b; 4.c)

T. 29404275

Kab. 103

Logopēds

 

Inna Mickeviča

(1.a; 1.b; 1.d; 2.a; 2.b; 3.b; 3.c; 3.d; 4.d)

T. 29160317

Kab. 409

Vecāka medmāsa 

Jeļena Moļavko

T.67416665

Kab. 234

Humānas pedagoģijas centra vadītāja

Irmīne Pogrebņaka

T. 67704271

Kab. 221