• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Aktīvās izglītības programmu licences

31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

31014021 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma

21013121 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

21012121 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma

Izglītības procesa normatīvie akti

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas nolikums

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pašnovertējums- aktualizēts 2018.g

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kartība 2018.g

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas kārtība darbam ar talantīgiem izglītojamajiem

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas kārtība darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas kārtība neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas metodiskās katedras reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas metodiskās padomes reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas Humānas pedagoģijas centra reglaments

Administratīva procesa normatīvie akti

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas iekšējie noteikumi

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas personāla atlases reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas arhīva nolikums

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas kārtība

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta vardarbība pret izglītojamo

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas domes reglaments

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas sporta laukuma un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi

 

Grafiki un plānojumi

Stundu saraksts 2018./2019. mācību gada 1.semestrīm

1.-4. klases

5.-9. klases

10.-12. klases

Stundu saraksts 2018./2019. mācību gada 2.semestrīm

1.-4. klases

5.-9. klases

10.-12. klases

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks (1.-4. kl)

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks (5.-12. kl)

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas fakultatīvo nodarbību grafiks (1.-4.kl.)

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas fakultatīvo nodarbību grafiks (5.-9. kl)

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas interešu izglītības pulciņu nodarbības grafiks

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pagarinātās dienas grupu darba grafiks