• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Pateicamies visiem vecākiem par uzdotiem jautājumiem, par aktīvu dalību aptauja, par izrādītu interesi skolas darba uzlabošanā ārkārtējā situācijā.

Хочется поблагодарить всех родителей за заданные вопросы, за активное участие, за заинтересованность в улучшении работы школы в чрезвычайной ситуации.

 1. Skolas rīcības kārtība darbam attālināti paredz gan uzdevumu lapu nosūtīšanu e-klases pastā, gan e-žurnāla aizpildīšanu. Skolas rīcība kārtība darbam attālināti atrodama skolas mājas lapā http://anninmuizas-vsk.lv/index.php/lv/aktvitates/aktuali/348-att%C4%81lin%C4%81ta-m%C4%81c%C4%ABbu-procesa-norise-r%C4%ABgas-anni%C5%86mui%C5%BEas-vidusskol%C4%81-2

Школьный порядок действий для работы удалённо предусматривает и отправления листа заданий по почте е-класса, и заполнение е-журнала. Со порядком действий для работы удалённо можно ознакомиться на домашней странице школы.

 1. Pašvērtējums šobrīd ir aktuāls un obligāts visās Latvijas mācību iestādēs. Tā ir atgriezeniskā saite, lai skolotājs zinātu, ko bērni ir apguvuši, kādu papildus informāciju jāpiedāvā un kā ir jāplāno nākamās nedēļas darbs. Bērniem arī jāmācās vērtēt pašiem sevi, lai plānotu savu turpmāko izglītību.

Самооценка в данный момент актуальна и обязательна во всех учебных заведениях Латвии. Это обратная связь, чтобы учитель знал, что дети усвоили, какую дополнительную информацию надо предложить, и как планировать работу на следующую неделю. Детям также надо учиться себя оценивать, чтобы планировать своё дальнейшее образование.

 1. Mācību vielu un uzdevumus skolotāji izsuta pirmajā nedēļas darba dienā uz visu nedēļu.

Учебный материал и задания учителя высылают в первый рабочий день недели.

 1. Online stundu grafiks laicīgi tiek aizpildīts un ir pieejams šeit: https://drive.google.com/open?id=1m8n5Ld6XOa3dGEbn5d6prmcPLDL1AtBo_FqN3KuMH-g. Norobežoti laika ziņā kontroldarbi (uzdevumi.lv) arī tiek iekļauti online stundu sarakstā.

График online уроков своевременно заполняется и доступен по ссылке https://drive.google.com/open?id=1m8n5Ld6XOa3dGEbn5d6prmcPLDL1AtBo_FqN3KuMH-g . Контрольные работы, ограниченные по времени (uzdevumi.lv) также вносятся в этот график.

 1. Ja skolotājs uzdevumu lapā vai e-žurnālā norāda, ka tas ir papildus uzdevums (pēc izvēles), šis uzdevums nav obligāti izpildāms.

Если учитель в листе заданий или в е-журнале указывает, что это дополнительное задание (по выбору), то оно не обязательно к выполнению.

 1. Sākumskolas skolēniem: ja vecāki strādā, bet bērns mājās paliek viens pats vai ar vecvecākiem, pamēģiniet kopā ar bērnu saplānot viņa darba dienu, pieradinot strādāt patstāvīgi. Lasīt mācību grāmatu un aizpildīt darba burtnīcu viņš prot arī pats. Papildus materiālus (tulkojumus arī) skolotāji bieži jums arī piedāvā. Uzticieties saviem bērniem! Ja rodas problēmas, jūs varat griezties pie skolas psihologiem e-klasē: 1.-4.kl. – Irina Moisejeva, 5.-12.kl. – Ilona Kudrjavceva.

Для учеников начальной школы: если родители работают, а ребёнок остаётся дома один, или с бабушкой / дедушкой, попробуйте вместе с ребёнком спланировать его рабочий день, приучая работать самостоятельно. Читать учебник и заполнять рабочую тетрадь он умеет и сам. Дополнительные материалы (в том числе и перевод) учителя часто вам также предлагают. Доверьтесь своим детям! Если появляется проблема, вы можете обращаться к школьным психологам в е-классе: 1-4 кл. – Ирина Моисеева, 5-12 кл. – Илона Кудрявцева.

 1. Mācību uzdevumu izpildei 1.-4.klasēs piedāvājam pagarinātās dienas grupas skolotāju palīdzību. Visa informācija būs pie klases audzinātājiem.

Для выполнения учебных заданий в начальной школе, предлагаем помощь учителей группы продлённого дня. Вся информация будет у классных руководителей.

 1. Atsevišķos gadījumos sākumskolas skolēnu vecāki var griezties pie klases audzinātājas, lai mazinātu mācību uzdevumu apjomu katrā priekšmetā individuāli.

В отдельных случаях родители учеников начальной школы могут обращаться к классному руководителю с просьбой корректировать объём заданий по предметам индивидуально.

 1. Visi vecāku jautājumi individuālā kartībā tika nodoti skolotājiem, lai uzlabotu pedagoģiska procesa organizāciju.

Все вопросы родителей в индивидуальном порядке переданы учителям для улучшения организации педагогического процесса.

 1. Neuztraucieties! Tie skolēni, kuri mācās attālināti mājas, apgūs mācību vielu. Ja kāda no paredzētajām mācību tēmām netiks apgūta, tad tiks veikta korekcija jaunā mācību gada tēmu plānošanā.

Не беспокойтесь! Те ученики, которые учатся удалённо дома, освоят учебный материал. Если же какая-то из предусмотренных учебных тем не будет освоена, тогда будут внесены коррективы в планирование тем нового учебного года.

 1. Organizēt vai nē online stundas tā ir skolotāja personīgā izvēle. Ja Jūsu bērnam ir problēmas materiāla apguvē attālināti, skolēns var uzdot skolotājam konkrētu jautājumu, kas palika neskaidrs vai lūgt atsūtīt papildus materiālu temata labākai nostiprināšanai.

Организация онлайн уроков это личный выбор учителя. Если у Вашего ребенка возникли проблемы с усвоением какой-то темы удаленно, он может задать учителю конкретные вопросы учителю или попросить дополнительный материал для лучшего усвоения темы.

 1. Katrs skolotājs saņem konsultācijas par informācijas tehnoloģiju izmantošanu tādā apjomā, kāds viņam ir nepieciešams. Ja vecāki vēlas palīdzēt šajā jomā, tad Jūs varat sazināties ar klases audzinātāju vai pa tiešo ar priekšmeta skolotāju.

Каждый учитель получает консультации и помощь в использовании информационных технологий в том объеме, который ему необходим. Если родители хотят помочь в этом, то могут обращаться к классному руководителю или непосредственно к учителю.

Ar cieņu,

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas administrācija