• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Uzņemšana 1.klasē

 • „Pamatizglītības mazākumtautību programma” (kods-21011121 – 3. modelis);
 • "Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma"(kods-21013121– 3. modelis);
 • "Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma"(kods-21012121 – 3. modelis);

Uzņemšana 5.klasēs

 • "Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma"(kods-21012121 – 3. modelis);
 • "Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma"(kods-21013121 – 3. modelis);
 • „Pamatizglītības mazākumtautību programma” (kods-21011121 – 3. modelis);

Uzņemšana 10.klasēs

 • FIZIKAS-MATEMĀTIKAS GROZS

 • DIZAINA-SOCIĀLZINĀTNES GROZS

 • Nepieciešamie dokumenti, stājoties uz 10.klasi:

  • skolēna iesniegums (skolas veidlapa)
  • Vecāku iesniegums par uznemšanu 10. klasē (skolas veidlapa)
  • apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts
  • apliecība par valsts valodas prasmi
  • izglītojamā personu apliecinošs dokuments (pase vai dzimšanas apliecība)

Mācību laikā ir iespēja iegūt papildu izglītību un prasmes sadarbībā ar augstskolām: Latvijas Universitāte, RTU, Rīgas Stradiņa universitāte, TSI, ISMA, RISEBA, BSA

Tālruņi 67416561; 67416663

 1. Iespējas talantīgiem bērniem attīstīt savas spējas, realizēt savus mērķus
 2. Katra bērna individuālo spēju attīstīšana.
 3. Piedalīšanās starptautiskajos projektos

Mācību laikā ir iespēja iegūt papildu izglītību un prasmes sadarbībā ar augstskolām: Latvijas Universitāte, RTU,  Rīgas Stradiņa universitāte, TSI, ISMA, RISEBA, BSA

Skolā ir organizēti un darbojas 17 kultūrizglītojoši pulciņi, interešu izglītības nodarbības, 8 klubi, 39 fakultatīvas nodarbības. Skolā darbojas sporta deju klubs  „Elfs”, kurā var dejot bērni un pieaugušie visās vecuma grupās.

10

Rīgas Anniņmuižas vidusskola atrodas Imantā, Kleistu ielā 14, LV – 1067.

Rīgas Anniņmuizas vidusskola garantē zināšanu un prasmju apguvi atbilstoši LR IZM prasībām. Skolēni apgūst valsts valodu, krievu un angļu valodu, matemātiku, komerczinības, kultūras vēsturi, biznesa pamatus, dabaszinības, informātiku u.c. priekšmetus.

Skolā ir mūsdienīgs aprīkojums – 3 datorklases, 4 DZM kabineti ar interaktīvajām tāfelēm, 2 sporta zāles, videozāle, projektori, bagāta bibliotēka, videotēka un fonotēka. 

Skolā darbojas kvalificēta skolas atbalsta personāla komisija (SAPK).

Ir iespējas apmeklēt pagarinātās dienas grupas, brīvajā laikā nodarboties dažādos pulciņos, fakultatīvos, sporta sekcijās un studijās. 13 gadus darbojas teātra studija „Rampa”, vairāk nekā 18 gadu mūs priecē krievu folkloras ansamblis „Vesņanka”. Skolēni izkopj savu talant starptautiskajā sporta deju klubā „Elfs”, literārajā klubā „Dzejas pasaulē”, skolēnu zinātniskajā biedrībā, angļu valodas klubā. Sākumskolā darbojas klubs „Intelekts”.

Savu pedagoģisko meistarību skolotāji izkopj radošajās grupās, pedagoģiskajās meistardarbnīcās, apkopo savos problēmdarbos un metodiskajos darbos. Skolotāji aktīvi piedalās RIIMC metodisko izstradņu skatē. Savā darbā skolotāji izmanto jaunākās pedagoģiskās tehnoloģijas: kritiskās domāšanas meistardarbnīcu, stundu – izrādi, stundu – koncertu, projektu skolu, step by step u. c.

Mūsu skolotāji ir Latvijas konkursu „Gada skolotājs”, „Mans skolotājs”, „Sakarīgākais skolotājs" uzvarētāji.

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas bibliotēka strādā no 1975. gada. Šobrīd bibliotēkā ir 801 lasītājs. Viņu rīcībā ir apmēram 30 000 grāmatu, 5000 brošūru, 23 000 mācību grāmatu un 1377 enciklopēdijas un vārdnīcas.