• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola
Rīgas Anniņmuižas vidusskola aicina 2021./2022. mācību gadā uzsākt mācības 10. klasē!
 
FIZIKAS - MATEMĀTIKAS GROZS
🔹️Matemātika II
Аtšķirīgais no citiem matemātikas kursiem ir tas, ka saturā iekļauti matemātiskās analīzes elementi.
Kam šis kurss noderēs?
Skolēniem, kuri vēlas iegūt padziļinātu izpratni par matemātiku kā sistematizētu zināšanu kopumu, kas kvantitatīvi apraksta apkārtējo pasauli un veido ieradumu spiešanas un matemātikas lietojumu izvērtēt arī kritiski, sekmīgi sākt studijas matemātikā vai ar to cieši saistītā jomā (fizika, optometrija, IT, inženierzinātnes u. c.).
🔹️Fizika II
Veicot pētījumus un risinot praktiskus vai teorētiskus uzdevumus kursa ietvaros, mācīsies par objektu mehānisko kustību dažādās vidēs makro- un mikropasaulē, pētīs siltuma procesu norisi dabā un tehnikā, mācīsies izvērtēt elektroenerģijas izmantošanu, prognozēt gaismas viļņu un to īpašību izmantošanas iespējas novērošanā, mērīšanā un komunikācijā, kā arī spriest par Visumu un tā evolūciju.
Kā tas notiks?
Skolēni
• izskatīs dažādus fizikas likumus, to vēsturi un izmantošanu mūsdienās;
• skaitliski raksturos dažādu ķermeņu kustību dažādās vidēs uz Zemes un astronomisku objektu kustību;
• pamatos ar fizikas likumiem dažādus procesus organismos (piemēram, asinsrite), dabā (piemēram, apūdeņošana) un tehniskajos risinājumos (piemēram, pulverizatora darbība);
• analizēs siltuma pārneses procesus un iespējas, kā efektīvāk siltumu iegūt, izmantot un pārveidot citos enerģijas veidos;
• spriedīs par elektroenerģijas izmantošanu kā mūsu tehnoloģiskās civilizācijas pamatu;
• veicot kompleksu pētījumu, novērtēs tehniskā risinājuma (piemēram, Saules bateriju) ekonomisko ieguvumu un ekoloģisko ietekmi.
Padziļinātais kurss Fizika II no pamatkursa atšķiras ar to, ka skolēns ar paša iniciatīvu meklē un lieto informāciju, patstāvīgi veicot pētniecību problēmu risināšanai daudzveidīgos kontekstos. Demonstrē padziļinātu izpratni fizikas kursa mācību saturā, starpdisciplinaritāti un dažādu valodu lietojumu, izmantojot pieredzi, rada produktu, piemēram, tehniskā risinājuma izvērtējumu.
Kam noderēs šis kurss?
Skolēniem, kuriem patīk gan padziļināt un paplašināt teorētiskās zināšanas par fundamentāliem procesiem dabā, gan pilnveidot praktiskas iemaņas fizikā, interesē mehāniskās svārstības un viļņi, dažādu enerģiju pārnese, fizikālo procesu modelēšana, elektrostatika un elektriskā strāva, elektromagnētiskā starojuma un gaismas viļņu izpēte, aizrauj kvantu mehānika un Lielā sprādziena teorija, rūp jautājums “Vai ir iespējams uzbūvēt dzinēju ar 100% efektivitāti?”. Gūtās zināšanas un prasmes palīdzēs arī turpmāk studēt fiziku, astronomiju, inženierzinātnes, enerģētiku, būvniecību, pedagoģiju u. c.
🔹️Svešvaloda II (C1) (angļu / franču / vācu / krievu)
Ko skolēns mācīsies?
Turpinās paplašināt vārdu krājumu, iepazīsies un pētīs kultūras mantojumu, lasīs un analizēs garus, sarežģītus tekstus no dažādiem avotiem, iepazīs dialektus, valodas lietojuma vēsturiskos aspektus un zemtekstus, apgūs valodu saziņai starptautiskā akadēmiskā vidē, mācīsies rakstīt esejas, izstrādāt pētniecības projektu vai prezentāciju; veidos labi strukturētus, detalizētus tekstus par sarežģītiem jautājumiem, piedalīsies diskusijās, debatēs, uzstāsies ar prezentāciju.
Kā tas notiks?
Skolēni lasīs un rakstīs dažādus tekstus, lasīs nevis mācību grāmatu, bet gan oriģinālliteratūras darbu (piemēram, stāstu, romānu, lugu), salīdzinās lasīto oriģinālliteratūras darbu ar ekranizāciju; tulkos teksta fragmentus un salīdzinās savu tulkojumu ar jau publicētu tulkojumu, organizēs konferenci, gatavos prezentācijas un prezentēs tās, analizēs savu un klasesbiedru paveikto, piedalīsies diskusijās. Skolēni arī veidos vizuālo materiālu, integrējot daudzveidīgus teksta formātus (grafikus, attēlus, ilustrācijas u. c.).
Kam šis kurss noderēs?
Šis kurss noderēs tiem, kuri vēlas turpmāk izmantot apgūtās svešvalodas prasmes augstākās izglītības iestādē, lasīt un veidot sarežģītus specializētus tekstus svešvalodā konkrētā nozarē, profesijā (piemēram, filoloģijā, jurisprudencē, kādā IKT nozarē). Pēc kursa apgūšanas valodas prasmes pietuvojas izglītota dzimtās valodas runātāja un rakstītāja līmenim.
DIZAINA - SOCIĀLZINĀTNES GROZS
🔹️Dizains un tehnoloģijas II
Ko skolēns mācīsies?
Padziļinās izpratni par konkrētas dizaina jomas produktu izstrādes procesu, gūs praktisku pieredzi dizaina procesa vadībā, materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, kā arī padziļinātas zināšanas par risinājumu pielāgošanu dažādām auditorijām.
Kā tas notiks?
Skolēni apgūs tematus, kas padziļinās un paplašinās pamatkursā Dizains un tehnoloģijas I apgūto pieredzi un iespējas, praktiski pieredzēs idejas koncepcijas izstrādi un stila grāmatas veidošanu (izmantojot grafikas dizainu un lietojumprogrammatūru), prototipēšanu, produkta vai risinājuma izgatavošanu, izpētīs mērķauditoriju un plānos mārketinga kampaņu. Katrā tematā skolēns turpinās pētīt un attīstīt savu ideju, individuāli meklējot informāciju un risinājumus. Kursa noslēgumā skolēns patstāvīgi izstrādās savu projektu, veicot pilnu dizaina procesu.
Kam šis kurss noderēs?
Kursā gūtā pieredze īpaši noderēs skolēniem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar tehnoloģiju un dizaina jomu, radošajām industrijām, idejas attīstīšanu un produktu radīšanu. Atkarībā no apgūtā kursa ievirzes skolēns var izvēlēties turpināt apgūt dažādas nozares, kur nepieciešama dizaina domāšana un pieredze, risinot dažādas problēmsituācijas, – ražošana, pilsētvides uzlabošana, sociālais dizains, uzņēmējdarbība, digitālās tehnoloģijas, mārketings u. c., kā arī uzsākt praktisko uzņēmējdarbību vai turpināt mācības ar dizainu vai uzņēmējdarbību saistītās studiju programmās.
🔹️Sociālās zinātnes II
Ko skolēns mācīsies?
Apgūs plašu politikas, tiesību un ekonomikas saturu – dziļāk pētīs un mācīsies izprast sabiedrības struktūru un attiecību pamatprincipus, valsts pārvaldes un likumdošanas mehānismus, demokrātijas pamatprincipus un cilvēktiesības, izmantojot plašākus avotus un datus. Analizēs tiesību un valsts pārvaldes piemērus no Latvijas un citām pasaules valstīm; reālus Latvijas un pasaules aktuālos politiskos un ekonomiskos notikumus, kritiski vērtēs informācijas avotus un mediju ziņas. Mācīsies izprast mūsdienu ekonomikas principus un to, kā izvirzīt savus nākotnes mērķus uzņēmējdarbībā. Iegūs prasmes praktiski lietot dažādus informācijas avotus, analizēt datus. Veidos pilsoniski aktīvu pozīciju un būs gatavs praktiski līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē (aizstāvēt savas un citu tiesības, rīkot sabiedriski nozīmīgus pasākumus, izveidot un novadīt ekskursiju par vēsturiski nozīmīgām vietām, veidot uzņēmumu).
Kā tas notiks?
Skolotāja sagatavotas nodarbības, diskusijas, patstāvīga aktuālo notikumu materiāla atlase un izvērtēšana. Kursa ietvaros piedaloties diskusijās, skolēni mācīsies debatēšanas prasmes. Mācību procesa laikā skolēni, pildot
praktiskus uzdevumus, iemācīsies plānot un vadīt dažādus pasākumus.
Padziļinātais kurss Sociālās zinātnes II no jomas pamatkursa atšķiras ar iespēju vairāk iedziļināties Latvijas un pasaules aktuālajos politiskajās un ekonomiskajās problēmās un to risinājumos.
Kam šis kurss noderēs?
Šis kurs noderēs tiem, kuri pastiprināti interesējas pardažādām norisēm sabiedrībā un vēlas savu nākotni saistīt ar žurnālistiku,
jurisprudenci, politiku, diplomātiju, sabiedrisko procesu pētniecību, mārketingu, sabiedrisku pasākumu rīkošanu, starpkultūru attiecībām, sociālo antropoloģiju.
Svešvaloda II (C1) (angļu / franču / vācu / krievu)
Ko skolēns mācīsies?
Turpinās paplašināt vārdu krājumu, iepazīsies un pētīs kultūras mantojumu, lasīs un analizēs garus, sarežģītus tekstus no dažādiem avotiem, iepazīs dialektus, valodas lietojuma vēsturiskos aspektus un zemtekstus, apgūs valodu saziņai starptautiskā akadēmiskā vidē, mācīsies rakstīt esejas, izstrādāt pētniecības projektu vai prezentāciju; veidos labi strukturētus, detalizētus tekstus par sarežģītiem jautājumiem, piedalīsies diskusijās, debatēs, uzstāsies ar prezentāciju.
Kā tas notiks?
Skolēni lasīs un rakstīs dažādus tekstus, lasīs nevis mācību grāmatu, bet gan oriģinālliteratūras darbu (piemēram, stāstu, romānu, lugu), salīdzinās lasīto oriģinālliteratūras darbu ar ekranizāciju; tulkos teksta fragmentus un salīdzinās savu tulkojumu ar jau publicētu tulkojumu, organizēs konferenci, gatavos
prezentācijas un prezentēs tās, analizēs savu un klasesbiedru paveikto, piedalīsies diskusijās. Skolēni arī veidos vizuālo materiālu, integrējot daudzveidīgus teksta formātus (grafikus, attēlus, ilustrācijas u. c.).
Kam šis kurss noderēs?
Šis kurss noderēs tiem, kuri vēlas turpmāk izmantot apgūtās svešvalodas prasmes augstākās izglītības iestādē, lasīt un veidot sarežģītus specializētus tekstus svešvalodā konkrētā nozarē, profesijā (piemēram, filoloģijā, jurisprudencē, kādā IKT nozarē). Pēc kursa apgūšanas valodas prasmes pietuvojas izglītota dzimtās valodas runātāja un rakstītāja līmenim.
 

Lai uzsāktu mācības 10.klasē tiks organizēts centrālizētāis iestājpārbaudījums. Par to var vairāk uzzināt šeit: http://anninmuizas-vsk.lv/index.php/lv/galvena-lapa/aktuali/470-iestajparbaudijums10-kl