• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Rīcības kārtība mācību norisei attālināti

Uzdevumu sagatavošana:

 1. Skolotājs vienojas ar skolas direktori par savu darba vietu: skolā vai attālināti.
 2. Skolotājs analizē savu tematisko plānu un izvēlas tematus, kurus skolēns var atkārtot, nostiprināt vai patstāvīgi mācīties ar skolotāja atbalstu.
 3. Izvēlētajam tematam skolotājs sagatavo uzdevumu lapu (sk. pielikumā un (4.-12.klasēm: https://drive.google.com/file/d/1cjadkK6P_k0GsNi2DgJG7XBZFIgVupBr/view?usp=sharing , 1.-3.klasēm https://drive.google.com/file/d/13dVhfiKE3zMoklj4HKZajlQ3EAvS1KYB/view?usp=sharing ). Visi skolotāji izmanto vienotu veidlapu.
 4. Līdz pirmdienas plkst. 12.00 skolotājs nosūta uzdevumu lapu skolēniem e-klases pasta vēstules pielikumā.
 5. Ja klasē ir bērni, kuri var saņemt uzdevumus tikai papīrformātā, tad šī uzdevumu lapa jāsūta Jeļenai Rjazancevai e-klases pastā vēstules pielikumā. Informāciju par šiem skolēniem var redzēt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oJJwRJI21w7x7JWn9hTmQjhSzjgp5tL6Iu4lm-Ot3k4/edit?usp=sharing
 6. Skolotāja pienākums ir atbildēt uz visiem skolēnu un vecāku jautājumiem pēc iespējas ātrāk.
 7. Katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 skolotāji atrodas tiešsaistes režīmā e-klasē un atbild uz skolēnu jautājumiem, sniedz nepieciešamo atbalstu. Skolotāju darbība tiks pārraudzīta.
 8. Sākot ar trešdienu priekšmeta skolotājs pārliecinās, ka visi skolēni ir atvēruši e-klases vēstules ar uzdevumiem. Par skolēniem, kuri nav atvēruši, nekavējoties ziņot klases audzinātājam.
 9. Klases audzinātājs, saņemot ziņu no mācību priekšmeta skolotāja, sazinās ar skolēnu vai skolēna vecākiem un precizē iemeslus. Ja nav iespējams sazināties, informē sociālo pedagogu Natāliju Ņikiforovu e-klases pasta vēstulē.
 10. Skolēna saslimšanas gadījumā klases audzinātājs informē Svetlanu Šmiti e-klases pasta vēstulē. Informāciju par šiem skolēniem varēs redzēt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oJJwRJI21w7x7JWn9hTmQjhSzjgp5tL6Iu4lm-Ot3k4/edit?usp=sharing
 11. Katrs mācību priekšmeta skolotājs aizpilda e-klases žurnālu saskaņā ar mācību stundu, fakultatīvu un konsultāciju sarakstu, norādot tematu no uzdevumu lapas. Katrai stundai obligāti pievieno sagatavoto uzdevumu lapu.
 12. Skolēnu kavējumus atzīmē tiem skolēniem, kuri atrodas ārzemēs vai par kuriem ir ziņas par saslimšanu (sk. 10.punktu).
 13. Skolēni līdz piektdienas plkst. 18.00 atsūtīs aizpildītus pašvērtējumus. Veidojot uzdevumus nākamajai nedēļai, ir jāņem vērā skolēnu pašvērtējumi.
 14. Skolēni, kuri saņem uzdevumus papīrformātā, tos atnesīs otrdien līdz plkst. 12.00. Skolas darbinieks, kurš pieņem darbus, tos ieskanē un nosūta attiecīgam skolotājam e-klases pasta vēstulē.
 15. Skolotāji neplāno šajā laikā pārbaudes darbus.
 16. Skolēnu pašvērtējumu var novērtēt ar ieskaitīts vai neieskaitīts atbilstoši skolā pieņemtai vērtēšanas kārtībai.

Uzdevumu lapas noformējums:

 1.  Visi skolotāji izmanto vienotu uzdevumu lapu 4.-12.klasēm: https://drive.google.com/file/d/1cjadkK6P_k0GsNi2DgJG7XBZFIgVupBr/view?usp=sharing ,
 2.  1.-3.klasēm https://drive.google.com/file/d/13dVhfiKE3zMoklj4HKZajlQ3EAvS1KYB/view?usp=sharing ).
 3. Skolēnam izpildāmo uzdevumu apjoms nevar pārsniegt 50% no klātienē izpildāmā uzdevumu apjoma.
 4. Skolotājs aizpilda uzdevumu lapas 1.daļu (Mācību priekšmets, Skolotājs, Klase, Temats, Sasniedzamais rezultāts, Teorija, Papildus resursi, Vingrināšanās uzdevumi).
 5. Mācību priekšmeta laukā var norādīt vairākus mācību priekšmetus, ja uzdevumu saturs ir integrēts.
 6. Temata laukā norāda vienu tematu visām stundām nedēļā. Izvēlieties tematu, kuru skolēns var atkārtot, nostiprināt vai patstāvīgi mācīties ar skolotāja atbalstu.
 7. Sasniedzamā rezultāta laukā norāda ne vairāk kā 3 sasniedzamos rezultātus konkrētam tematam. Formulējumā lietojiet vārdus: Analizē, Formulē, Izvērtē, Saskata, Lieto, Nosaka, Sameklē informāciju, Plāno, Izvēlas piemērotāko paņēmienu, Veido, Salīdzina, Izpilda, Uzraksta, Pārveido u.c.
 8. Teorijas laukā norādām vispirms lapaspuses mācību grāmatā vai darba burtnīcā.
 9. Laukā Papildus resursi norādām citus tiešsaistes resursus un informācijas avotus pēc skolotāja uzskatiem.
 10. Laukā Vingrināšanās uzdevumi norādām uzdevumus un to izpildes veidu, piemēram: noraksti burtnīcā, veic pierakstus kladē, atbildes ieraksti pierakstu kladē, izlasi un pieraksti galveno domu savā kladē, atrisini uzdevumus burtnīcā, ieraksti dienasgrāmatā izpildīto vingrinājumu, veido savu portfolio u.c.
 11. Nepieciešamības gadījumā skolotājs var sadalīt uzdevumus pa daļām
 12. Skolēniem ieteicams lietot papīrformāta dienasgrāmatas, lai fiksētu uzdevumu izpildi.
 13. Uzdevumu lapas 2.daļā skolotājs saskaņā ar sasniedzamo rezultātu uzraksta pašvērtējuma kritērijus, kurus skolēns izmantojot var novērtēt sevi ar jā, nē vai daļēji. Pārējos laukus 2.daļā aizpilda skolēns, veicot pašvērtējumu.
 14. Pēc saņemšanas skolotājs analizē skolēnu pašvērtējumus, nepieciešamības gadījumā sniedz atgriezenisko saiti un pilnveido uzdevumus nākamajai nedēļai.