• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskola

2021./2022.m.g. augustā Rīgas Anniņmuižas vidusskolā notika 12 stundu kursi Skolas  pedagogiem, kas Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta “PuMPuRS” ietvaros tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un tos nodrošina Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae" sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”. Kursi ir bezmaksas un ir paredzēti ikvienam izglītības iestādes pedagogam par aktuālajām pārmaiņām izglītībā. 

 

Kursu mērķis bija veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju:

- pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;

- konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;

- izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;

- īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;

- sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);

- attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā - PMP) risku mazināšanai;

- integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā. 

 

Kursu tēmas

1.modulis - Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai (4h).

Saturiski dalībnieki uzzinās:

- kā strādāt ar ESF projektā "Pumpurs" izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

- kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

- kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

- kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

- kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu. 

2.modulis - Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas (4h)

Dalībnieki turpinās pilnveidot prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem.

Saturiski dalībnieki uzzinās:

- ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus; 

- kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;

- ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus. 

3.modulis - Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai (4h).

Dalībnieki nostiprinās zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem

Saturiski dalībnieki uzzinās:

- kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;

- kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;

- ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;

- kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

 

 p1 p1 p1