• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
    Rīgas Anniņmuižas vidusskolaHumānās pedagoģijas centrs atklāts mūsu skolā 2009. gadā.

Centra vadītāja Irmīne Pogrebņaka.

Centra atklāšanā piedalīsies akadēmiķis Šalva Amonošvili un RD IJSD pāstāvji.

Negācijas, kuras valda sabiedrībā, protams, nevar neatstāt iespaidu uz skolu. Bet varbūt ir taisnība tiem, kuri pauž: kāda skola  -  tāda sabiedrība. Jo kur gan citur, ja ne ģimenē un skolā, veidojas sabiedrības locekļi  -  Latvijas pilsoņi. Ģimene un skola  abas no valsts puses ir atstātas novārtā. Tā, ka atliek tikai domāt pašiem skolotājiem, kā veidot skolu,  lai tajā augtu cilvēki ar domāšanas ,atbildības spējām, cilvēki, kuri spētu palīdzēt grūtajā brīdī.
Neticība rītdienai, vienaldzība, apātija un nevēlēšanās darboties, noved gan sabiedrību, gan skolu pie garīguma vakuuma izveidošanās. Cilvēks ir  fiziska un  garīga būtne, tādēļ  bez garīgās kultūras nevar pastāvēt gadsimtiem veidotā kultūra. Šobrīd tradicionālā skola, balstoties uz autoritāro pedagoģiju ir pazaudējusi garīguma un mācīšanās prieka būtību. Tā ir kļuvusi par mācību iestādi, kura nodrošina mūsdienu paaudzi tikai ar zināšanām, prasmēm un iemaņām. Pie tam zināšanas netiek uzņemtas ar bērna sirdi, un tādēļ mācīšanās notiek parasti tikai atzīmes dēļ. Tāpēc rodas aktuāla nepieciešamība, mācību un audzināšanas darbu veidot pilnīgi uz citiem pamatiem. Par šo pamatu kļūst Humānā pedagoģija, kuras būtību nosaka ne tikai sasniedzamo rezultātu mērķi un uzdevumi, bet arī līdzekļi, ar kuru palīdzību šie rezultāti tiek sasniegti.
Lai veiksmīgāk risinātu skolēnu mācīšanu un mācīšanos, audzinātu Latvijas pilsoņus, kuri spēj domāt, būt atbildīgi sevis un citu cilvēku priekšā ,spētu just līdzi  citu bēdām un priekiem, skolā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta  atbalstu 2008.gadā tika izveidots Humānās pedagoģijas centrs. Centrs darbojas trijos virzienos:

Pirmkārt, darbs ar skolēniem:
•    1.2 klasēs  „Veselību veicinošas stundas”,
•     3.4.5. klasēs „Labestības  stundas.” Labestības un pašapziņas stundās notiek bērnu iepazīstināšana ar tikumības pamatiem,  rakstura īpašībām, pozitīvo / labestība, pārliecība, mērķtiecība, dzīvesdarbība, gribasspēks, piedošana, cēlsirdība, dāsnums.../rakstura īpašību iedzīvināšana, cieņas audzināšana pret vecākiem. Stundās tiek veidota pozitīvā domāšana, prasme valdīt pār savām jūtām, skolotāju uzskatu maiņa attieksmē pret bērniem.
•    9.  -  12.klases  Semināra nodarbības    Vispārējās miera federācijas programmas ietvaros „Sabalansētā pusaudžu un jauniešu izglītība.”
•    12.klasēm „Nākamo vecāku skola”.

Otrkārt, darbs ar skolotājiem:
•    Izglītojošie semināri „Veselību sargājošā mācību stunda”.
•    Profesora M.Lazereva   autorseminārs „Veselību sargājošas tehnoloģijas  pamatskolas pirmā posma klasēs”.
•    Starptautiskās Humānās pedagoģijas konferences „Bērni un pieaugušie mūsdienu pasaulē”,
„Ļai dāvātu Bērnam zināšanu dzirksti, skolotājam sevī jāuzņem Gaismas Jūra”.
„Skolas vadības pirmie soļi labvēlīgas vides radīšanā skolā.”
•    „Humānās pedagoģijas pamati. Dzīvesskola.”
•    Skolotāju piedalīšanās  Starptautiskajos Humānās pedagoģijas lasījumos Maskavā.”
•    Sadarbība  ar Maskavas Humānās pedagoģijas 200.vidusskolu un Pēterburgas Humānās pedagoģijas 38.vidusskolu.

Treškārt, darbs ar vecākiem:
•    Lai skola pārvērstos no dažādu pretenziju izteikšanas vietas vecākiem uz sadarbības ar vecākiem, ir izveidota skolēnu vecāku izglītošanas programma „Vecāku mīlestības skola”.

Mācību un audzināšanas darbs sekmēs veidot paaudzi, kura būs garīgi bagātāka ar tikumiskām, zinātniskām. kultūras vērtībām, paaudzi, kura spēs paaugstināt  sabiedrību uz augstākas evolūcijas pakāpes.