• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Mācību jomas

Rīgas Anniņmuižas vidusskola 2020.gadā veica metodiskā darba pārstrukturēšanu, kuras rezultātā tika izveidotas 7 metodiskā darba grupas, kurās ir apvienoti vienas vai vairāku jomu skolotāji.

Mācību jomu pieeja skolu metodiskajā darbā jau ir pieradījusi savu efektivitāti uz pilotskolu piemēra, tāpēc arī mūsu skola nomainīja skolotāju sadarbības struktūru.

Metodisko grupu shēma

 Šī modeļa galvenās priekšrocības ir, ka:

 • jaunā metodiskā darba struktūra paredz vairāk iekļaut sākumskolas skolotājus jomu sadarbībā;
 • noteiktu mērķu izpildei tiek veidotas starpjomu darba grupas, kas uzlabo pedagogu sadarbību un stundu kvalitāti skolēniem.

Katru metodisko grupu vada - jomu koordinators, kura pienākumi ir:

 1. Informācijas apmaiņa ar Pašvaldības jomu koordinatoriem, Iestādes administrāciju, pedagogiem par jomai aktuāliem jautājumiem;
 2. Iestādes pedagogu mācīšanās un metodisko vajadzību apzināšana, apkopošana;
 3. Iesaistīšanās pedagogu tālākizglītības un metodisko pasākumu plānošanā un īstenošanā sadarbībā ar Pašvaldības jomu koordinatoriem, Izglītības pārvaldi un metodiskajiem centriem.
 4. Atbilstošās jomas pedagogu sadarbības veicināšana Iestādē;
 5. Sadarbības veicināšana starp dažādu jomu pedagogiem.

Ar pilno metodisko grupu reglamentu var iepazīties šeit.

Jomu koordinatori kopā ar direktores vietniekiem izglītības jomā un skolas direktori piedalās skolas Metodiskajā padomē, kas sanāk vismaz 2x semestrī.

 

Vairāk par Rīgas Anniņmuižas vidusskolas Metodisko padomi var uzzināt šeit.

 

Skolas mērķis (ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE 2021. gadam – no Attīstības plāna)

Joma

“Mācību saturs” un “Resursi”

Prioritāte

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizācija.

Mērķis

Kompetenču pieejai atbilstošu prasību izvirzīšana mācību priekšmetos.

Novērtēšanas kritēriji

·        Pedagogi pilnveido profesionālo kompetenci, apgūstot kompetenču pieejas stratēģijas

·        Mācību stundās tiek apgūts kompetenču pieejā balstīts saturs

·        Vidusskolas posmā tiek īstenoti padziļinātie mācību kursi

Šī mācību gada metodiskā darba uzdevumi:                                       

 • Īstenot mācību aktivitātes, kas attīsta dziļu domāšanu un māca skolēniem jaunās zināšanas/prasmes pārnest uz citām situācijām.
 • Īstenot skolotāju sadarbību starp dažādu jomu skolotājiem, lai nodrošinātu jaunā satura ieviešanu 1., 2, 4., 5, 7., 8., 10. un 11. klasēs un starpdisciplināru pieeju mācību procesā – Plānojot un īstenojot vienādu vienas prasmes mācīšanu.
 • Dalīties pieredzē un izvērtēt produktīvas mācīšanās pieejas īstenošanu.               
 • Realizēt metodisko un mācību grupu pieeju ar regulārām tikšanām.
 • Reorganizēt skolā metodiskā centra darbību.                   

Sasniedzamais rezultāts: Skolā realizē kompetencēs balstītu pieeju mācību saturam, attīstot skolēnu dziļo domāšanu un veicinot starpdisciplināru skolotāju jēgpilno uzdevumu veidošanu. Tematiskie plāni nodrošina mācību satura starppriekšmetu saikni un secīgu apguvi, veidojot kopveseluma izpratni par mācību saturā apgūstamo vielu un sasaisti ar reālo, praktisko dzīvi.                                            

Metodiskās grupas 2021./2022.m.g. (I semestrī):

Metodiskās grupas atbilst skola realizējamo priekšmetu nosaukumiem, kur skolotāji, kas šos priekšmetus mācā, kopā izstrādā vienotus tematiskos plānus, papildus materiālus, pārbaudes darbus un pats galvenais vienotu pieeju attiecīga mācību priekšmeta mācīšanai Rīgas Anniņmuižas vidusskolā.

Metodiskās grupas 2021./2022.m.g. (II semestrī) plānots:

Lai nodrosinātu mācību vielas nepārklāšanos un efektivizētu starppriekšmetu saikni plānots veidot starppriekšmetu metodiskās grupas ar pedagogiem, kas strādā vienā izglītības posmā.

Šo metodisko grupu mērķis ir mācību satura plānošana realizējot starppriekšmetu saikni un satura dublēšanās minimizēšana.

Mācību grupas 2021./2022.m.g.:

Mācību grupas izveide balstīta uz skolotāju vajadzībām (no skolotāju pašvērtējumiem, kas veikti 2021.g. vasarā).

 • Datorika (2 grupas pa līmeņiem);
 • Mūsdienu skola (aktuālie pedagoģijas jautājumi);
 • Audzināšana (sadarbībā ar Humānas pedagoģijas centru);
 • Papildus tiek organizēti nelieli semināri par metodiku un jauniem IT rīkiem.

Metodiskās grupas 2020./2021.m.g.:

 • 1., 4. klašu skolotāji;
 • 7. klašu skolotāji;
 • 10. klašu skolotāji.

Kursi pedagogiem skolā 2020./2021.m.g.:

 • “Digitālās prasmes” (visiem skolotājiem);
 • “"Humānās pedagoģijas principu iedzīvināšana klases audzinātāja darbā” (primāri klašu audzinātājiem);
 • Semināru cikls, ko vadīja M.Basmanovs