• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

1. Psihologs turpina sadarboties ar visām mērķa grupām: izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi, citas personas (turpmāk – klienti). Psihologa profesionālā darbība norisinās attālināti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

2. Psihologs nosaka (izvēlas) klientus / klientu grupas, kurām prioritāri velta uzmanību īstermiņā (atkarībā no izglītības iestādes specifikas), īpaši:

 • Izglītojamie, kuriem ir noteikti atbalsta pasākumi mācību un audzināšanas procesā:
 • atbalstu īsteno atbilstoši izglītojamā individuālajam plānam vai sadarbībā ar pedagogu / klases audzinātāju, to precizējot;
 • sazinās (e-klasē, cita platformā, pēc izglītojamā vecāku ieskatiem un iespējām tiešsaistē) ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu, ja nepieciešams, papildinformāciju atbalsta pasākumu īstenošanā;
 • ja psihologs pēdējā laikā ir tieši sadarbojies ar izglītojamo, iesakām turpināt darbu, sazinoties ar izglītojamo, ja nepieciešams turpinot uzsākto sadarbību (e-pasts; cita platforma, pēc iespējām tiešsaiste);
 • Izglītojamie ar emocionāla rakstura grūtībām, kuri vērsušies pie psihologa pēdējā laikā:
 • sazinās (e-pasts; cita platforma, pēc izglītojamā vecāku ieskatiem un iespējām tiešsaistē) ar izglītojamā vecākiem, noskaidrojot, vai bērnam nepieciešams psihologa atbalsts / konsultācijas; nepieciešamības gadījumā tās nodrošinot tiešsaistē vai izmantojot citas iespējas;
 • ja izglītojamajam ir vismaz 14 gadi un viņš pēdējā laikā ir vērsies pie psihologa, sazinās ar izglītojamo (e-pasts; cita platforma, pēc iespējām tiešsaistē), noskaidrojot, vai ir nepieciešams psihologa atbalsts / konsultācijas; nepieciešamības gadījumā tās nodrošinot tiešsaistē vai izmantojot citas iespējas.

3.Sadarbība ar pedagogiem:

 • iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju par mācībām attālināti  un izglītības iestādes norādījumiem;
 • sniegt izglītības iestādes pedagogiem un citiem atbalsta personāla speciālistiem informāciju par pieejamību (e-pasts; tiešsaiste; telefoniski) psiholoģiskā atbalsta saņemšanai;
 • nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar izglītības iestādes vadību ir ieteicams organizēt videokonferences nelielām pedagogu grupām konkrētu gadījumu risināšanai (piemēram, atbalsta pasākumu īstenošana izglītojamajam, izglītojama motivēšana mācībām, stresa pārvarēšana u.c.).

4. Citas aktivitātes:

 • turpinot kārtot psihologa dokumentus, sadarbības pārskatos norāda, ka darbība notiek attālināti;
 • ieteicams pārdomāt un apkopot informāciju par stresa, trauksmes, nomāktības sajūtu mazināšanas paņēmieniem dažāda vecuma bērniem, lai materiāls ir viegli pieejams izglītības iestādē konkrētas situācijas risināšanā / klienta informēšanā;
 • sekot Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldības un izglītības iestādes vadības norādījumiem un informācijai.

Sagatavoja: Latvijas Skolu psihologu asociācija sadarbībā ar Psihologu sertifikācijas padomes pārstāvjiem
Avots: (https://ikvd.gov.lv/psihologiem/)